1. Zhaozhao Dai, Tong Li, Jiadong Li, Zhifei Han, Yonglong Pan, Sha Tang, Xianmin Diao, Meizhong Luo*. High-throughput long paired-end sequencing of a Fosmid library by PacBio. Plant Methods. 2019, 15.
 2. Ke-Yi Ma, Shu-Hui Yu, Yu-Xin Du, Shi-Qing Feng, Liang-Jie Qiu, Dai-Yi Ke, Mei-Zhong Luo, Gao-Feng Qiu*. Construction of a Genomic Bacterial Artificial Chromosome (BAC) Library for the Prawn Macrobrachium rosenbergii and Initial Analysis of ZW Chromosome-Derived BAC Inserts. Marine Biotechnology. 2019, 21: 206 - 216.
 3. Qian Deng, Li Zhou, Meizhong Luo, Zixin Deng, Changming Zhao. Heterologous expression of Avermectins biosynthetic gene cluster by construction of a Bacterial Artificial Chromosome library of the producers. Synthetic and Systems Biotechnology. 2017, 2: 59 - 64.
 4. Xiaolin Wei, Zhichao Xu, Guixing Wang, Jilun Hou, Xiaopeng Ma, Haijin Liu, Jiadong Liu, Bo Chen, Meizhong Luo, Bingyan Xie, Ruiqiang Li, Jue Ruan and Xiao Liu*. pBACode: a random-barcode-based high-throughput approach for BAC paired-end sequencing and physical clone mapping. Nucleic Acids Research. 2017, 45(7).
 5. Alex Harkess et al. The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young Y chromosome. Nature Communications. 2017, 8: 1 - 10.
 6. Yuling Tai, Hao Wang, Chaoling Wei, Ling Su, Min Li, Liqun Wang, Zhaozhao Dai, Lingyun Shao, Jiayue Jiang, Meizhong Luo, Hua Yang, Weiwei Deng, Bei Huang, Xiaochun Wan, Jun Sun. Construction and characterization of a bacterial artificial chromosome library for Camellia sinensis. Tree Genetics Genomics. 2017, 13: 1 - 15.
 7. Yonglong Pan, Xiaoming Wang, Lin Liu, Hao Wang and Meizhong Luo*. Whole Genome Mapping with Feature Sets from High-throughput Sequencing Data. Plos One. 2016, Sep 9: 1 - 17.
 8. 刘家栋,王革娇,罗美中*. 阿维链霉菌BAC文库的构建及分析. 华中农业大学学报. 2016, 35: 45 - 50.
 9. Jianwei Zhang, Ling-Ling Chen, Shuai Sun, Dave Kudrna, Dario Copetti, Weiming Li, Ting Mu, Wen-Biao Jiao, Feng Xing, Seunghee Lee, Jayson Talag, Jia-Ming Song, Bogu Du, Weibo Xie, Meizhong Luo, Carlos. Building two indica rice reference genomes with PacBio long-read and Illumina paired-end sequencing data. Scientific Data. 2016, 76.
 10. Jianwei Zhang, Ling-Ling Chen, Feng Xing, David A Kudrna, Wen Yao, Dario Copetti, Ting Mu, Weiming Li, Jia-Ming Song, Weibo Xie, Seunghee Lee, Jayson Talag, Lin Shao, Yue An, Chun-Liu Zhang, Yidan Ou. Extensive sequence divergence between the reference genomes of two elite indica rice varieties Zhenshan 97 and Minghui 63. PNAS. 2016, 113: E5163 - E5171.
 11. Yafei Wang, Haiyang Zeng, Xu Zhou, Fei Huang, Wei Peng, Lin Liu, Wentao Xiong, Xue Shi, Meizhong Luo*. Transformation of rice with large maize genomic DNA fragments containing high content repetitive sequences. Plant Cell Reports. 2015, 34: 1049 - 1061.
 12. Yonglong Pan, Ying Deng, Haiyan Lin, David A. Kudrna, Rod A. Wing, Lijia Li, Qifa Zhang and Meizhong Luo. Comparative BAC-based physical mapping of Oryza sativa ssp. indica var 93-11 and evaluation of the two rice reference sequence assemblies 93-11 and evaluation of the two rice reference sequence asse. Plant Journal. 2014, 77: 795 - 805.
 13. Ying Deng, Yonglong Pan and Meizhong Luo. Detection and correction of assembly errors of rice Nipponbare reference sequence. Plant Biology. 2014, 16: 643 - 650.
 14. Xiaoming Wang, David A. Kudrna, Yonglong Pan, Hao Wang, Lin Liu, Haiyan Lin, Jianwei Zhang, Xiang Song, Jose Luis Goicoechea, Rod A. Wing, Qifa Zhang, Meizhong Luo. Global genomic diversity of Oryza sativa varieties revealed by comparative physical mapping. Genetics. 2014. 196: 937 - 949.
 15. Chao Wang, Xue Shi (Co-First), Lin Liu, Haiyan Li, Jetty S.S. Ammiraju, David A. Kudrna, Wentao Xiong, Hao Wang, Zhaozhao Dai, Yonglian Zheng, Jinsheng Lai, Weiwei Jin, Joachim Messing, Jeffrey L Benn. Genomic Resources for Gene Discovery, Functional Genome Annotation, and Evolutionary Studies of Maize and Its Close Relatives. Genetics. 2013, 195: 723 - 737.
 16. Haiyan Lin, Peng Xia, Rod A. Wing, Qifa Zhang* and Meizhong Luo*. Dynamic Intra-Japonica Subspecies Variation and Resource Application. Mol Plant. 2012, 5: 218 - 230.
 17. Xue Shi, Haiyang Zeng, Yadong Xue and Meizhong Luo. A Pair of New BAC and BIBAC Vectors that Facilitate BAC/BIBAC Library Construction and Intact Large Genomic DNA Insert Exchange. Plant Methods. 2011, 7 - 33.
 18. Meizhong Luo and Rod A. Wing. An improved method for plant BAC library construction. Methods in Molecular Biology. 2003, 236: 3 - 19.